4< | | | | | | | | | ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | | | | | | | | |5ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

http://www.ed.chandra.ac.th/kasemsri-a/

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.ฉัตรชนก เธียรปรีชา

http://www.ed.chandra.ac.th/chutchanok-t/

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

http://www.ed.chandra.ac.th/patchara-p/

ดร.จินตนา สุขสำราญ

http://www.ed.chandra.ac.th/jintana-s/

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

http://www.ed.chandra.ac.th/kamolwan-a/

อาจารย์กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

http://www.ed.chandra.ac.th/krittrin-t/

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน

http://www.ed.chandra.ac.th/trin-j/

 

สาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร

http://www.ed.chandra.ac.th/nichakorn-w/

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ

http://www.ed.chandra.ac.th/khanin-p/

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล

http://www.ed.chandra.ac.th/aizarai-p/

อาจารย์ปิยปทีป แสงอุไร

http://www.ed.chandra.ac.th/piyapatip-s/

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์

http://www.ed.chandra.ac.th/peeradol-b/

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม

http://www.ed.chandra.ac.th/pagawadee-w/

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี

http://www.ed.chandra.ac.th/kongsiam-l/

อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว

http://www.ed.chandra.ac.th/sutapat-p/

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

http://www.ed.chandra.ac.th/nattakorn-p/

ดร.ชวนิดา สุวานิช

http://www.ed.chandra.ac.th/chawanida-s/

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

http://www.ed.chandra.ac.th/nataya-n/

ดร.ปิยาภรณ์ เดชะเรืองรอง

http://www.ed.chandra.ac.th/piyaporn-t/

 

สาขาวิชาจิตวิทยา

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช

http://www.ed.chandra.ac.th/kidanan-c/

ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์

http://www.ed.chandra.ac.th/yapard-v/

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

http://www.ed.chandra.ac.th/natchuda-s/

ดร.สาธร ใจตรง

http://www.ed.chandra.ac.th/satorn-j/

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์

http://www.ed.chandra.ac.th/ratchanee-p/

 

กลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

http://www.ed.chandra.ac.th/sawai-f/

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

http://www.ed.chandra.ac.th/panya-t/

ดร.อาภาพร สิงหราช

http://www.ed.chandra.ac.th/arpaporn-s/

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

http://www.ed.chandra.ac.th/chonnakan-s/

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

http://www.ed.chandra.ac.th/tawiga-p/

ดร.นารท ศรีละโพธิ์

http://www.ed.chandra.ac.th/nart-s/

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

http://www.ed.chandra.ac.th/pannarai-s/

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ

http://www.ed.chandra.ac.th/panrada-s/

อาจารย์สุธน วงศ์แดง

http://www.ed.chandra.ac.th//

อาจารย์สุวิชา วันสุดล

http://www.ed.chandra.ac.th/suwicha-w/

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น

http://www.ed.chandra.ac.th/kunyaphat-s/

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

http://www.ed.chandra.ac.th/pornnapat-t/

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร

http://www.ed.chandra.ac.th/panumas-s/

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์

http://www.ed.chandra.ac.th/warinya-r/

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

http://www.ed.chandra.ac.th/santhana-w/

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t/

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j/

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

http://www.ed.chandra.ac.th/thitiwas-s/

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

http://www.ed.chandra.ac.th/supamas-c/

 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet