4< | | | | | | | | | ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | | | | | | | | |5
ด้านการผลิตบัณฑิต
 
          - กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 Practicum I
          - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
          - กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาครูที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม
          - ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
          - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพครูให้เป็นผู้รู้วัฒนธรรม
          - กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
          - กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
          - โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 
          - กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
          - การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
          - กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
          - โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
          - ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
          - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
 
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเต้นรำพื้นเมือง folk dance worrkshop
          - พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างหนังสืออัจฉริยะ
          - โครงการประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
          - โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการสอน
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม
          - กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมการทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา
          - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
          - โครงการพัฒนาข้าราชการครูศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ รุ่นที่ 15
          - กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู้ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21
          - โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
ด้านการวิจัย
 
          - โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
          - โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษาและสร้างผลงานทางวิชาการ พี่เลี้ยงนักวิจัย
          - โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
 
ด้านทำนุ บำรุงศิลปะวัฒนธรรม
 
          - สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
          - โครงการธรรมะรับอรุณ
          - มงคลชีวิต ใต้ร่มพระธรรม
          - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          - คณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป
          - โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          - โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดมารยาททางวัฒนธรรม
          - วันครูศึกษาศาสตร์
          - พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
          - พิธีรวมพลังแห่งความภัคดี เพือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          - ดาวประกาย เดือนสว่าง นำทางวิถีไทย อนุรักษ์ซึ่งวรรณกรรม
          - รักร้อยใจ สายใยจันทรา
          - การแข่งขันกระบี่กระบอง
          - พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
          - พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม ครั้งที่ 22
          - ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ ประจำปีการศึกษา 2559
          - จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
          - การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1
          - พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
          - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60
          - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพ
          - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet