w=select m.*, gc.gcid, gc.title_th as gtitle_th, gc.title_en as gtitle_en, gc.folder,gc.file, gc.desc_en,gc.desc_th from de_major m left join de_gallery_categories gc on m.major_id=gc.major_id where m.major_id='3' and m.status='1' สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 
ความเป็นมา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคคลากร
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 

 
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร 2554
จำนวนนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
งานวิจัยนักศึกษา
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รุ่น 50)
ศิษย์เก่า ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555
facebook ศิษย์เก่าปฐมวัย
จิตอาสา บริการสังคม
 

 
คลังเอกสาร
คลังข้อสอบเก่า
 
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   
 

  รวมรุ่นคืนสู่เหย้า
  

กิจกรรมวันซ้อมใหญ่ของการรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2548

  กิจกรรมพละศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2549
  

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550

  โครงการส่งเสริมความคิด วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550
  จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หาดบางแสน ปี 2550
  จิตอาสารักษ์ซุ้มปฐมวัย ปี 2551
  กิจกรรมรับน้องใหม่  ปี 2551
  กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2551
  

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2552

  กิจกรรมวันไหว้ครู (น้อมจิตวันทาบูชาครู) ปี 2553
  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  สำหรับครูระดับปฐมวัย วันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยหลากหลายเทคนิคการจัดกิจกรรม วันที่ 6- 7 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีคุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบด้วยเสียงเพลง วันที่ 24   มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 28 มีนาคม 2555
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมประสบการณ์โดยใช้นาฎลีลาและเพลงเพื่อเสริมศักยภาพทางสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมราชภัฏ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 28 - 29 เม.ย. 55

   
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 FAX. 0-2512-3620 TEL. 0-2942-6900 - 99 ต่อ 2010
Copyright 2010 . http://edu.chandra.ac.th All Right Comment or Suggestion : ติดต่อเราที่นี่