ความเป็นมา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคคลากร
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 

 
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร 2554
จำนวนนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
งานวิจัยนักศึกษา
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รุ่น 50)
ศิษย์เก่า ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555
facebook ศิษย์เก่าปฐมวัย
จิตอาสา บริการสังคม
 

 
คลังเอกสาร
คลังข้อสอบเก่า
 
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   
 

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
  แนวปฏิบัติรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2556

   
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 FAX. 0-2512-3620 TEL. 0-2942-6900 - 99 ต่อ 2010
Copyright 2010 . http://edu.chandra.ac.th All Right Comment or Suggestion : ติดต่อเราที่นี่