Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
Login
 สมัครสมาชิกใหม่
ข้อมูลคณะ
 
 ประวัติ
 วัตถุประสงค์
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
 ค่านิยมองค์กร
 นโยบายคณะศึกษาศาสตร์
 คณะผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 ข้อมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัย
 ฝ่ายแผนงาน
 แผนผังเว็บไซต์
 เพลงประจำคณะ
 คู่มือปฏิบัติงานเบื้องต้นของคณาจารย์และบุคลากร (KM)
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สี
 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ
 
แบบประเมินผู้สอน
 

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  พฤศจิกายน : 2014  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตรวจสอบ
 
  ปฏิทินวิชาการ
  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
  ผลการสอบ On-line (GE)
  ตรวจสอบห้องเรียน
  ตรวจสอบตารางสอน
  ตรวจสอบตารางเรียน
 
Link Website
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 มหาวิทยาลัยของรัฐ
 มหาวิทยาลัยเอกชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
สำรวจความเห็น
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม :
ปีนี้มีคนเข้าชม :
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 0

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน :
 
กิจกรรมครูปฐมวัยร่วมใจอนุรักษ์สืบทอดความเป็นไทย
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการจัดการงานวิจัยกับการเรียนรู้เรื่องอาเซียนอย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
  โครงการพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลินชุดคุณครูปฐมวัยเชิญชวนเด็กก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยด้วยสื่อที่หลากหลาย
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
 
กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ (Internship II) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
หนังสือขออนุญาตกลับมาสัมมนาหลังฝึกฯ
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุม ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 โครงการ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลักสูตรและคู่มือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและคู่มือโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
 
ให้นักศึกษาที่สอบแก้FM เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
 
 
โครงการศึกษานิเทศก์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 12
 
 
บทความและเอกสารเผยแพร่
 
โครงการสืบสานความเป็นครูร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามวิถีพอเพียงรับรู้อาเซียน ปีงบประมาณ 2557
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส (งบประมาณรายได้))
แผนกลยุทธ์ 2557-2561
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2555-2560)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ 2556
แผนกลยุทธ์ 2556-2560
PDCA โครงการสืบสานความเป็นครู
 
 
เอกสารรายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี ๒๕๕๖
รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปี 2553(SAR11)
สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานประจำปี 2552
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (SAR12)
ปฏิทินปฏิบัติการปฏิบัติงาน 2556
รายงานประจำปี 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕๗
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕๖
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
 
 
สายตรงคณบดี

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นโยบายคณบดี

ประชาสัมพันธ์
 
 
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
 

 
เครือข่ายคุณธรรม
 
  ลิงค์เครือข่ายคุณธรรม
  ความรู้เรื่องของ3D
 
บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 
 บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 
ลิงค์
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
FAX. 0-2512-3620,0-2541-7275 
TEL. 0-2942-6900 - 99 ต่อ 2006
Copyright 2006 :
http://edu.chandra.ac.th All Right Comment or Suggestion : E-mail : educhandra@hotmail.com