Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
Login
 สมัครสมาชิกใหม่
แบบประเมินผู้สอน
 

 
ข้อมูลคณะ
 
 ประวัติ
 วัตถุประสงค์
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
 ค่านิยมองค์กร
 นโยบายคณะศึกษาศาสตร์
 คณาจารย์
 คณะผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
 เจ้าหน้าที่และบุคลากร
 ข้อมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนผังเว็บไซต์
 เพลงประจำคณะ
 คู่มือปฏิบัติงานเบื้องต้นของคณาจารย์และบุคลากร (KM)
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  เมษายน : 2014  

อา

พฤ

   12345
6789 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
สำรวจความเห็น
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม :
ปีนี้มีคนเข้าชม :
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 0

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน :
 
ตรวจสอบ
 
  ปฏิทินวิชาการ
  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
  ผลการสอบ On-line (GE)
  ตรวจสอบห้องเรียน
  ตรวจสอบตารางสอน
  ตรวจสอบตารางเรียน
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สี
 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ
 
แนวการสอน
 
 ปีการศึกษา 1/2554
 ปีการศึกษา 2/2553
 ปีการศึกษา 1/2553
 
Link Website
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 มหาวิทยาลัยของรัฐ
 มหาวิทยาลัยเอกชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดอบรมผู้นำทางนันทนาการ
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑

รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  โครงการ วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันที่ 21 เมษายน 2557
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกระบี่กระบอง เนื่องในวันสถาปนา73 ปี ม.ราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 9 – 10 กย 56
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาย ระดับมหาวิทยาลัย และตรวจเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 30 สิงหาคม 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิกรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
หลักสูตรและคู่มือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ และ ครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 และ 3
หลักสูตร และคู่มือ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
รายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ'การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์'
 
 
โครงการศึกษานิเทศก์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10
 
 
กิจกรรมอบรม
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 10)ระหว่างวันที่ 19 -วันที่ 23 กย 2556
โครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
 
 
รวมรูปกิจกรรมคณะ
 
ปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (Practicum 1) วันที่ 9 พ.ค.56
ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship 1) วันที่ 7-8 พ.ค. 56
โครงการรำลึกพระคุณครู วันที่ 16 ม.ค.56
โครงการสืบสานความเป็นครูร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามวิถีพอเพียง วันที่ 7 ม.ค.56
รวมรูปภาพล่าสุด 1
รวมรูปภาพล่าสุด 2
 
 
ประกาศนักศึกษา
 
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 
 
วีดิทัศน์ประจำคณะ
 
วีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
วีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ การบริหารคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 
 
เอกสารรายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปี 2553(SAR11)
สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานประจำปี 2552
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (SAR12)
 
 
บทความและเอกสารเผยแพร่
 
ตัวชี้วัด สมศ. , สกอ. และ ก.พ.ร.
สรุปโครงการตามความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ และพันธกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
บทคัดย่องานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
วารสาร ฮ นกฮูก กลางจันทร์
ครูปฐมวัยในอุดมคติ
ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
 
 
ข่าวสารไอที
 
อัพเดทข่าวสารคนไอที
 
 
10 กระทู้ล่าสุด
 
ขอเชิญร่วมสร้างกระทู้ศิษย์เก่า    ผู้ตอบ nawin (Webmaster) 2013-07-04 19:45:48
เทคโน30    ผู้ตอบ palmmy2002 2011-06-06 15:35:17
สมัครสมาชิกยังมีปัญหาอยู่นะครับ ไม่สามารถสมัครได้ชั่วคราว ให้ใช้ Email ในการติดต่อกับทางคณะ หรือเข้าเป็นสมาชิกผ่าน Facebook ศิษย์เก่านะครับ    ผู้ตอบ palmmy2002 2011-06-06 15:34:14
ช่วยตอบหน่อยนะคะ ด่วนค่ะ    ผู้ตอบ bamrung (Webmaster) 2011-06-02 11:39:54
สอบสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา    ผู้ตอบ bamrung (Webmaster) 2011-03-21 09:38:35
สอบถาม สมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อน    ผู้ตอบ bamrung (Webmaster) 2011-02-07 09:29:15
สอบถามครับ    ผู้ตอบ bamrung (Webmaster) 2011-02-02 15:40:11
ช่วยตอบหน่อย    ผู้ตอบ bamrung (Webmaster) 2011-02-01 09:36:18
 
 
สายตรงคณบดี

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ข้อความถึงคณบดี
สารจากคณบดี
เว็บไซต์คณบดี
ภารกิจคณะ

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
 

 
เครือข่ายคุณธรรม
 
  ลิงค์เครือข่ายคุณธรรม
  ความรู้เรื่องของ3D
 
ประชาสัมพันธ์
 
 
บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 
 บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 
ลิงค์
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
FAX. 0-2512-3620,0-2541-7275 
TEL. 0-2942-6900 - 99 ต่อ 2006
Copyright 2006 :
http://edu.chandra.ac.th All Right Comment or Suggestion : E-mail : educhandra@hotmail.com