Login
Username
password
 
ข้อมูลคณะ
 ประวัติ
 วัตถุประสงค์
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
 ค่านิยมองค์กร
 นโยบายคณะศึกษาศาสตร์
 คณะผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 ข้อมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัย
 ฝ่ายแผนงาน
 แผนผังเว็บไซต์
 เพลงประจำคณะ
 คู่มือปฏิบัติงานเบื้องต้นของคณาจารย์และบุคลากร (KM)
ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์สี
 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ
แบบประเมินผู้สอน

ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม : 2014 >>

อา

พฤ

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31      
ตรวจสอบ
  ปฏิทินวิชาการ
  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
  ผลการสอบ On-line (GE)
  ตรวจสอบห้องเรียน
  ตรวจสอบตารางสอน
  ตรวจสอบตารางเรียน
Link Website
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 มหาวิทยาลัยของรัฐ
 มหาวิทยาลัยเอกชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำรวจความเห็น
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม :
ปีนี้มีคนเข้าชม :
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 0

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน :
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงาน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 12)


  ทำผลงานทางวิชาการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ


  ประกาศรายชื่อการฝึกอบรมมาตราฐานที่ 8


  การทำผลงานทางวิชาการของครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ


  รวมรูปภาพกิจกรรม
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการจัดการงานวิจัยกับการเรียนรู้เรื่องอาเซียนอย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
  โครงการพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลินชุดคุณครูปฐมวัยเชิญชวนเด็กก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยด้วยสื่อที่หลากหลาย
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I)กลับมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ๑ (Practicum I)
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุม ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 โครงการ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลักสูตรและคู่มือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและคู่มือโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  โครงการศึกษานิเทศก์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10

  บทความและเอกสารเผยแพร่
โครงการสืบสานความเป็นครูร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามวิถีพอเพียงรับรู้อาเซียน ปีงบประมาณ 2557
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส (งบประมาณรายได้))
แผนกลยุทธ์ 2557-2561
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2555-2560)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ 2556
แผนกลยุทธ์ 2556-2560
PDCA โครงการสืบสานความเป็นครู

  เอกสารรายงานประจำปี
รายงานประจำปี ๒๕๕๖
รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปี 2553(SAR11)
สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานประจำปี 2552
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (SAR12)
ปฏิทินปฏิบัติการปฏิบัติงาน 2556
รายงานประจำปี 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

 
สายตรงคณบดี

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

เครือข่ายคุณธรรม
  ลิงค์เครือข่ายคุณธรรม
  ความรู้เรื่องของ3D
ประชาสัมพันธ์
บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
ลิงค์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
FAX. 0-2512-3620,0-2541-7275 
TEL. 0-2942-6900 - 99 ต่อ 2006
Copyright 2006 :
http://edu.chandra.ac.th All Right Comment or Suggestion : E-mail : educhandra@hotmail.com