Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
Login
 สมัครสมาชิกใหม่
ข้อมูลคณะ
 
 ประวัติ
 วัตถุประสงค์
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
 ค่านิยมองค์กร
 นโยบายคณะศึกษาศาสตร์
 คณะผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 ข้อมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัย
 ฝ่ายแผนงาน
 แผนผังเว็บไซต์
 เพลงประจำคณะ
 คู่มือปฏิบัติงานเบื้องต้นของคณาจารย์และบุคลากร (KM)
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สี
 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ
 
แบบประเมินผู้สอน
 

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ธันวาคม : 2014  

อา

พฤ

 123456
789 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตรวจสอบ
 
  ปฏิทินวิชาการ
  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
  ผลการสอบ On-line (GE)
  ตรวจสอบห้องเรียน
  ตรวจสอบตารางสอน
  ตรวจสอบตารางเรียน
 
Link Website
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 มหาวิทยาลัยของรัฐ
 มหาวิทยาลัยเอกชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
สำรวจความเห็น
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม :
ปีนี้มีคนเข้าชม :
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 0

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน :
 
โครงการเรียนดี

รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการจัดการงานวิจัยกับการเรียนรู้เรื่องอาเซียนอย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
  โครงการพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลินชุดคุณครูปฐมวัยเชิญชวนเด็กก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยด้วยสื่อที่หลากหลาย
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
 
กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ (Internship II) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
หนังสือขออนุญาตกลับมาสัมมนาหลังฝึกฯ
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุม ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 โครงการ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลักสูตรและคู่มือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและคู่มือโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
 
ให้นักศึกษาที่สอบแก้FM เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
 
 
โครงการศึกษานิเทศก์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทเศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 12
 
 
บทความและเอกสารเผยแพร่
 
โครงการสืบสานความเป็นครูร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามวิถีพอเพียงรับรู้อาเซียน ปีงบประมาณ 2557
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส (งบประมาณรายได้))
แผนกลยุทธ์ 2557-2561
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2555-2560)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ 2556
แผนกลยุทธ์ 2556-2560
PDCA โครงการสืบสานความเป็นครู
 
 
เอกสารรายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี ๒๕๕๖
รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปี 2553(SAR11)
สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานประจำปี 2552
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (SAR12)
ปฏิทินปฏิบัติการปฏิบัติงาน 2556
รายงานประจำปี 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕๗
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๕๖
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
 
 
สายตรงคณบดี

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นโยบายคณบดี

ประชาสัมพันธ์
 
 
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
 

 
เครือข่ายคุณธรรม
 
  ลิงค์เครือข่ายคุณธรรม
  ความรู้เรื่องของ3D
 
บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 
 บทเรียนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์
 
ลิงค์
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
FAX. 0-2512-3620,0-2541-7275 
TEL. 0-2942-6900 - 99 ต่อ 2006
Copyright 2006 :
http://edu.chandra.ac.th All Right Comment or Suggestion : E-mail : educhandra@hotmail.com