!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
EAED1103    การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED1201    วิชาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED1502    วิชาหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2204    การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2205    การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2206    การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2209    การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2211    การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3208    วิชาการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3214    การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3302    การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3702    การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4215    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4703    นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4901    วิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED5401    วิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED5402    วิชาการประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED5902    วิชาการประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาภาษาจีน
 
EDCH4601    การสอนเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDCH4901    การสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
EDMA4202    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDMA4901    สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 
EDTE1103   นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE1104   จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE2102   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE2103   การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3102   การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3103   การผลิตรายงานการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3208   วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3704   การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE4202   กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและ
                       คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE4905   การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          กลุ่มวิชาชีพครู
 
EDUC1101      ความเป็นครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC1501     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2106      จิตวิทยาสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2201      การพัฒนาหลักสูตร
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2301      การวัดและประเมินผลการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3202      การจัดการชั้นเรียน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3401     การบริหารจัดการในห้องเรียน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3502     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3601     ภาษาไทยสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3602     ภาษาอังกฤษสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3901      วิจัยทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4101      เด็กพิเศษ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4401      การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4802      ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4902      การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC5801      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC5802      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาพลศึกษา
 
PHED1102      การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1201      กรีฑา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1202      ว่ายน้ำ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1204      บาสเกตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1205      เกมเบ็ดเตล็ด
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1207      กิจกรรมเข้าจังหวะ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2102      การจัดกิจกรรมนันทนาการ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2202      เทเบิลเทนนิส
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2203      วอลเล่ย์บอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3101      การเรียนรู้ทางกลไก
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3103      โภชนาศาสตร์เพื่อการพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3202      ตระกร้อ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3203      ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3205      เทนนิส
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3301      การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3302      การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3310      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4108      การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4201      การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4251      นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4303      การสอนสุขศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4305      การสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4901      สัมมนาทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4902      การวิจัยทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาจิตวิทยา
 
PSYC1104      การรับรู้และการจูงใจ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC1105      จิตวิทยาการเรียนรู้
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC1206      มนุษยสัมพันธ์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2206      การวางแผนชีวิตและอาชีพ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2207      จริยธรรมทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2308      จิตวิทยาเด็กพิเศษ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2309      จิตวิทยาชุมชน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2310      จิตวิทยาการฝึกอบรม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3204      จิตวิทยาธุรกิจ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3205      จิตวิทยาบริการ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3206      จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3308      สุขภาพจิต
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4802      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
SCED3303      ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SCED4204      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SCED4901      สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet