!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
EAED1103   การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED1201   วิชาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED1502  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED2203  การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED2204  วิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED2205  วิชาการจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้ง
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED2206   การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED2209   การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED2301   การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3101   การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3103   การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3104   การให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3208   วิชาการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3214   วิชาการจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3302   วิชาประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED3702   การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED4215   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED4901  วิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED5401   การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EAED5402   การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
          สาขาวิชาจิตวิทยา
 
PSYC1104   การรับรู้และการจูงใจ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC1105   จิตวิทยาการเรียนรู้
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC1206   มนุษยสัมพันธ์
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC2207   จริยธรรมทางจิตวิทยา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC2309   จิตวิทยาชุมชน
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC2310   จิตวิทยาการฝึกอบรม
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC3204   จิตวิทยาธุรกิจ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC3205   จิตวิทยาบริการ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC3206   จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC3308   สุขภาพจิต
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC3901   สถิติสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PSYC4902   การวิจัยทางจิตวิทยา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 
EDTE1104   จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE1105   การคิดและเขียนสร้างสรรค์สื่อการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE2101   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE2102   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE3101  การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE3102  การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE3103   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE3208   วิธีวิทยการสอนคอมพิวเตอร์
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDTE3705   การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC1501   เทคโนโลยีสารสนเทศสำครับครู
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC3502   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
          กลุ่มวิชาชีพครู
 
EDUC1501   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC2106   จิตวิทยาสำหรับครู
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC2201   การพัฒนาหลักสูตร
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC2301   การวัดและประเมินผลการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC2701   จิตวิทยาสำหรับครู
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC3202   การจัดการชั้นเรียน
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC3601   ภาษาไทยสำหรับครู
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC3602  ภาษาอังกฤษสำหรับครู
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC4401   การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
EDUC4904   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
SCED 3403  ทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
SCED 4204   รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
          สาขาวิชาพลศึกษา
 
GEPA1001   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
GEPA1002   กีฬาประเภทบุคคล
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED1201   กรีฑา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED1202   ว่ายน้ำ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED1204   บาสเกตบอล
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED1205   เกมเบ็ดเตล็ด
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED2102   การจัดกิจกรรมนันทนาการ
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED2202   เทเบิลเทนนิส
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED2203   วอลเลย์บอล
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED2204   การเต้นแอโรบิคด๊านซ์
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED2301   โค้ชกรีฑา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED2305   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED3105   การเรียยนรู้ทางกลไก
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED3205   เทนนิส
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED3301   โค้ชกรีฑา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED3310   การจัดประสบกาารณ์พลศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED4108   การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED4250   การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED4251   นันทนาการเพื่อการอบรม
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED4306   การสอนสุขศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED4901   สัมมนาทางพลศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
PHED4902   วิจัยพลศึกษา
::   มคอ. 3   ::   มคอ. 5   ::
 
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet