!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
EAED1101   วิชาการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED1102   วิชาคุณลักษณะครูปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED1501   วิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2202   การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2203   วิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2301   การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2504   วิชาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3207   การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3208   วิชาการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3210   การให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3212   วิชาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3213   วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3302   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3303   การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3701   วิชาการพัฒนาโปรแกรมเด็กบริบาล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4703   นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4901   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED5902   สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาภาษาจีน
 
EDCH3201   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบเสียงภาษาจีน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3202   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจีน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4902   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาจีน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
EDMA4202   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDMA4901   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 
EDTE1101     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE1105     การคิดและเขียนสร้างสรรค์สื่อการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE1701     เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3101     การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3208    วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE4101     การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE4102     การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE4201     กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          กลุ่มวิชาชีพครู
 
EDUC1101     ความเป็นครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC1501     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
::  มคอ.3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2106     จิตวิทยาสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2201     การพัฒนาหลักสูตร
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2301     การวัดและประเมินผลการศึกษา
::  มคอ.3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3201     การจัดการเรียนรู้
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2706     จิตวิทยาสำหรับครู
::  มคอ.3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2701     จิตวิทยาสำหรับครู
::  มคอ.3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3201     การจัดการเรียนรู้
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3202     การจัดการเรียนรู้
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3401     การบริหารจัดการในห้องเรียน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3502     นวัตกรรมทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3601     ภาษาไทยสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3602     ภาษาอังกฤษสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3901     วิธีวิจัยวิทยาทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4101     การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4401     การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4801     ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC5801     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาพลศึกษา
 
HESC1111     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
HESC2107     เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1101     ประวัติและหลักการพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1203     ยิมนาสติก
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1207     บาสเกตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2101     การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2201     แบดมินตัน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2204     การเต้นแอโรบิค
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2205     ฟุตซอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2206     มวย (Boxing)
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3102     การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3103    โภชนศาสตร์ทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3201     ฟุตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3203     ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3204     กระบี่กระบอง
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3303     การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3304     การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4102     การบาดเจ็บทางการกีฬา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4301     การสอนกีฬาประเภททีม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4302     การสอนกีฬาบุคคล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4304     การสอนกีฬาทางน้ำ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาจิตวิทยา
 
PSYC1101     จิตวิทยาทั่วไป
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC1102     จิตวิทยาพัฒนาการ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC1103     จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2101     เครื่องมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2102     จิตวิทยาการแนะแนว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2202     จิตวิทยาการแนะแนว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2203     การติดต่อสื่อสารและการชักชวน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2204     การปรึกษาเบื้องต้น
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2205     คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3101     พลวัตกลุ่ม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3202     จิตวิทยาสังคม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3203     จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3307     จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3909     วิธีวิจัยวิทยาทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3910     สถิติสำหรับการวิจัยจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4301     การฝึกบริหารความเครียดและความขัดแย้ง
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4901     สัมมนาทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4902     การวิจัยทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
SCED3303     ทักษะสำหรับครูวิทยฯ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SCED4204     รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet