!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
วัตถุประสงค์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
นโยบาย
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน์
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เพลงประจำคณะ
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินคณะศึกษาศาสตร์
 
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
EAED1101   วิชาการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED1102   วิชาคุณลักษณะครูปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED1501   วิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2101   วิชาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2203   วิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2205   การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2208   วิชา นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2209    วิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2211    การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2301   วิชาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED2504   สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3106   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3207   วิชาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3212   วิชาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3213   วิชาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3303   การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED3701   วิชาการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล
::  มคอ. 3  ::มคอ. 5  ::
 
EAED3702   วิชาการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็ก 3-5 ปี
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED4703   วิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED5401   วิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EAED5902   วิชาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาจิตวิทยา
 
PSYC1101   จิตวิทยาทั่วไป
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC1102   หลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC1103   จิตวิทยยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2101   เครื่องมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2202   จิตวิทยาการแนะแนว
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2203   การติดต่อสื่อสารและการชักชวน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2204   การปรึกษาเบื้องต้น
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC2205   คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3101   พลวัตกลุ่ม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3202   จิตวิทยาสังคม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3203   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์กร
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3204   จิตวิทยาธุรกิจ
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3205   จิตวิทยาบริการ
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3206   จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3307   จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3909   ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC3910   สถิติสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3   ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4301   การฝึกบริหารความเครียดและความขัดแย้ง
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4901   สัมมนาทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PSYC4902   การวิจัยทางจิตวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          กลุ่มวิชาชีพครู
 
EDUC1101   ความเป็นครู
::  มคอ.3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC1501   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
::  มคอ.3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2101   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2106   จิตวิทยาสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2201   การพัฒนาหลักสูตร
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC2701   จิตวิทยาสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3201   การจัดการเรียนรู้
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3202   การจัดการชั้นเรียน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3202   การจัดการเรียนรู้
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3502   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3602   ภาษาอังกฤษสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC3901   การวิจัยทางการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4101   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4401   การบริหารและการประกันคุณภาพ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาพลศึกษา
 
GEPA1001   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
GEPA1002   กีฬาประเภทบุคคล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
HESC1111   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1101   ประวัติและหลักการพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1102   การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา
::  มคอ. 3  ::   มคอ. 5  ::
 
PHED1201   กรีฑา
::  มคอ. 3  ::   มคอ. 5  ::
 
PHED1202   ว่ายน้ำ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1203    ยิมนาสติก
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1204   บาสเกตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1205   เกมเบ็ดเตล็ด
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED1215   กิจกรรมเข้าจังหวะ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2101   การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2102   การจัดกิจกรรมนันทนาการ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2201   แบดมินตัน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2202   เทเบิลเทนนิส
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2203   วอลเลย์บอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2204   การเต้นแอโรบิค
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2205   ฟุตซอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED2206   มวย
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3102   การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3103   โภชนศาสตร์ทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3201   ฟุตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3202   ตะกร้อ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3203   ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3204   กระบี่กระบอง
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3205   เทนนิส
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3301   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
::  มคอ. 3  ::   มคอ. 5  ::
 
PHED3303   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3304   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED3310   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4115   กีฬาเวชศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4250   การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4301   การสอนกีฬาประเภททีม
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4302   การสอนกีฬาบุคคล
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4304   การสอนกีฬาทางน้ำ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4305   การสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4306   การสอนสุขศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4416   กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4901   การสัมมนาทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
PHED4902   การวิจัยทางพลศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SPSC2104   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 
EDTE1103   นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE2101   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE3101   การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดสุการศึกษา
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDTE1701   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
EDUC4204   กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
EDUC4801   ปฏิบัติการวิชาชีพครู
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SCED3303   ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SCED3403   ทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SCED4204   รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
SPSC2104   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
::  มคอ. 3  ::  มคอ. 5  ::
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet