!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
วัตถุประสงค์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
นโยบาย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เพลงประจำคณะ
คู่มือปฏิบัติงานเบื้องต้นของคณาจารย์
      และบุคลากร (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
 
 
 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (Research in Early Childhood Education)
การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (Mathematic Experiences
      Management for Early Childhood)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 
ศึกษาศาสตร์ CRU
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet