!!! ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ยินดีต้อนรับ !!!
หน้าหลักศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ

 

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรม
วิธีการรับสมัคร + ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มการส่งหลักฐานการโอนเงิน
กำหนดการตารางอบรม
รายชื่อ มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
รายชื่อ มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
รายชื่อ มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
รายชื่อ มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
รายชื่อ มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
รายชื่อ มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

 


อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet