!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
บุคลากรศูนย์ครู
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ

 
อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

   
ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
อาจารย์ณุตรา   พงษ์สุผล์
คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
อาจารยสุวิชา วันสุดล
คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
อาจารย์วีระพงษ์   สิงห์ครุธ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
นางสาวภัทราพร พลเสน
นักวิชาการศึกษา
นายกฤษณ์ จินนะกูล
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet