!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
บุคลากรศูนย์ครู
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ

 

 

ปรัชญา

          มุ่งพัฒนาความรู้ และ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยทางด้านการศึกษา คุรุศึกษา
และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ ในการพัฒนาวิชาชีพครู

อัตลักษณ์

          บัณฑิตดี มีความเป็นครู รอบรู้วิชาชีพ

บัณฑิตดี

          มีคุณธรรม จริยธรรม

มีความเป็นครู

          มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีบุคลิกภาพดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร

รอบรู้วิชาชีพ

          มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพตามศาสตร์
ของตน

เอกลักษณ์

          องค์กรคุณภาพแห่งการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู

พันธกิจ

          1. จัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
          2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการศึกษา และคุรุศึกษา
          3. เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา และคุรุศึกษา
          4.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาและ
คุรุศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2. การสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
          3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการศึกษา
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
          4.  การส่งเสริมจิตอาสารักษาวัฒนธรรมไทยและสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์   

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
          2.เพื่อสนับสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและ
นำไปพัฒนาการศึกษาของชุมชน สังคม ตลอดจนประชาคมอาเซียน
         3.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
วิทยาการและสร้างเครือข่ายการให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน และประชาคมอาเซียน
         4.เพื่อส่งเสริมกิจการนักศึกษาด้านจิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมไทยสนองแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
         5.เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

        1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
        2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        3. พัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
        4.พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
        5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
        6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
        7. พัฒนาระบบกลไกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
        8. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
        9. ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
       10.ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนความ
เชี่ยวชาญและความเข้มแข็งของคณะ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       11.การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการทางการศึกษาในชุมชน
       12.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        13.พัฒนากิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
       14.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สนองโครงการพระราชดำริ
       15.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
       16.พัฒนาระบบบริหารงานตามประกันคุณภาพการศึกษา
       17.พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน
       18.พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
       19.พัฒนาแผนงานของคณะศึกษาศาสตร์

 

อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet