!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
บุคลากร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 

คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการ (มาราชการ)
กำหนดการ ระยะที่ 1 วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559
กำหนดการ ระยะที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กำหนดการ ระยะที่ 2 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของครู

 


อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 
ศึกษาศาสตร์ CRU
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet