!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
บุคลากร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ

 

13-10-58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญรุ่นที่ 15
ประกาศผลสอบเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญรุ่นที่ 14
การจัดการความรู้ (KM)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 14
ประกาศรายชื่อศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 13
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อโครงการการทำผลงาานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      และเชี่ยวชาญ
โครงการบริการวิชาการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ฟรี
      ตั้งแต่บัดนี้

 


อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet