!!! ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ยินดีต้อนรับ !!!
หน้าหลักศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
20/4/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17

20/4/60 ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนา
       ทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว

5/4/60ประกาศรับสมัครกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนา
       ทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว จำนวน 45 ท่าน
22/3/60 ประกาศจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
       และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 จำนวน 64 ท่าน
14/3/60ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมการทำวิจัยเพื่อขอ
       ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา
1/3/60 ประกาศรับรายชื่อเพื่อเตรียมจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
      ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 16
24/2/60ประกาศรับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชครูและ
       บุคลากรศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานวิชาการของครู (คศ.3)รุ่นที่ 1,2,3

15/2/60ประกาศรับสมัครกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมการ
       ทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา
10/1/60รับสมัครอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
       ปีการศึกษา 2559
18/1/60ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
       ให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 15
10/1/60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมี
       ส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลินเรื่องการพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       ในศตวรรษที่ 21
21/11/59ระกาศรับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
     อย่างเพลิดเพลินเรื่องการพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษ
     ที่ 21
21/06/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูณณาการงาน
      สอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคณิตสาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อใกล้ตัว
30/05/59ประกาศรับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอน
      เพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อใกล้ตัว
19/05/59ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผล
       ทางพลศึกษา
12/05/59ประกาศรับสมัครจัดอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนพลศึกษา
       อย่างไรให้พัฒนาสมอง
12/05/59ประกาศรายชื่อจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16
12/05/59ประกาศรายชื่อจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 14
26/04/59ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แนวใหม่
      สำหรับเด็กปฐมวัย (DAP:Developmentally Appropriate Practice)
22/04/59ประกาศรับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผล
      ทางพลศึกษา สำหรับครูพลศึกษา
22/04/59ประกาศรับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แนวใหม่
      สำหรับเด็กปฐมวัย (DAP:Developmentally Appropriate Practice)
21/04/59ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำ
      ผลงานวิชาการของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25/03/59 ประกาศรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงาน
       วิชาการของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19/02/59 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบการทดสอบทางการ
       ศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11/02/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมองเพื่อ
       เตรียม ความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
12/01/59 ประกาศอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมองเพื่อเตรียม 
       ความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
13-10-58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญรุ่นที่ 15
ประกาศผลสอบเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญรุ่นที่ 14
การจัดการความรู้ (KM)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 14
ประกาศรายชื่อศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 13
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อโครงการการทำผลงาานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      และเชี่ยวชาญ
โครงการบริการวิชาการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ฟรี
      ตั้งแต่บัดนี้

 


อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 2037 มือถือ : 093-094-9867 แฟกซ์ : 02-541-7275
Design By S.Akaradet