!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
วัตถุประสงค์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
นโยบายคณะศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เพลงประจำคณะ
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ

 

โครงการการจัดการความรู้  (KM)  หัวข้อ แรงจูงใจในการทำงาน
วัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพัฒนาครู
   

อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet