!!! ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ยินดีต้อนรับ !!!
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
บุคลากร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ปฏิทินรวมกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ประวัติวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์
 

คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      พิเศษ
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

หนังสือขออนุญาตมาราชการของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16
กิจกรรมที่ 1 ส่งวันรายงานตัววันแรก
กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16
 
หนังสือขออนุญาตมาราชการของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 14
กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 14

 


ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 
ศึกษาศาสตร์ CRU
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet