!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายพัสดุ
บุคลากร
ดาวน์โหลด
 

หลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
01/18/59 รายงานการประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง สอบราคา
      จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบ
      ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
      ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบ
      ราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
      ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
12/15/58 ประกาศสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ
      จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
12/15/58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
      เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน
12/11/58 ประกาศสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ
      จำนวน 1 งาน
12/11/58 ยกเลิกประกาศราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ
      จำนวน 1 งาน
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet