!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
บุคลากร
ดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

03/10/59 ร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน คณะศึกษาศาสตร์ 2559
      "ดาวประกายเดือนสว่าง" วันที่ 7/10/59 ณ โรงยิมพลศึกษา 16.00 น. เป็นต้นไป
18/04/59 กำหนดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์และ
      กิจกรรมราตรีสีฟ้า
01/04/59 โครงการอบรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 3"
10/5/15 กำหนดการแข่งขันโครงการกีฬาศึกษาศาสตร์
10/5/15 โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์
8/14/15 โครงการประกวดความสามารถทางวัฒนธรรม
8/03/15 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ
      ประจำปีการศึกษา 2558 และภาคในเวลาราชการ (ที่ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ
      ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558)
7/27/15 ประกาศคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังอบรม
7/27/15 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาภาษาไทย
7/23/15 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1
       ปีการศึกษา 2558
7/22/15 ประกาศคะแนนสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ
7/22/15 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
7/22/15 แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
       ประจำปีการศึกษา 2558
7/21/15 ประกาศรายชื่อและห้องสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและ
      วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา2558
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet