!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
บุคลากร
 
วารสารจันทรเกษมสาร
วิธียื่นส่งบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
งบวิจัยในชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบลงทะเบียนนักวิจัย
 
งานวิจัย อาจารย์
งานวิจัย นักศึกษา
 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1-2558
ขอขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ
      พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
การจัดทำงบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การจัดทำงบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะที่ 1 - 3
เอกสารประกอบการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
      (ส่วนข้อเสนองานวิจัย : งบแผ่นดิน)
เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนบทความวิจัย
      และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” 
 

 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet