!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
บุคลากร
 
วารสารจันทรเกษมสาร
วิธียื่นส่งบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
งบวิจัยในชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบลงทะเบียนนักวิจัย
 
งานวิจัย อาจารย์
งานวิจัย นักศึกษา
 

 
   หน่วยคลินิกวิจัย (Research Clinic)รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประสานงานให้คำปรึกษา
และคำแนะนำแก่นักวิจัย และนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่   ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย   ตลอดจน
สนับสนุนการจัดเตรียมร่างบทความและการตรวจภาษาสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 
   บริการของคลินิกวิจัย

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล
   สร้างแบบสอบถาม
- การคำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติ การแปลผล และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
- การเขียนและการออกแบบวิจัย
- การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและการขอพิจารณาเชิงจริยธรรม
 
 
ห้องให้คำปรึกษา
 
 
 
 
ห้องสมุด
 
 
 
 
ห้องคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet