!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
บุคลากร
 
วารสารจันทรเกษมสาร
วิธียื่นส่งบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
งบวิจัยในชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบลงทะเบียนนักวิจัย
 
งานวิจัย อาจารย์
งานวิจัย นักศึกษา
 

ปี 2556
 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิพล เปียทอง และคณะ  (Abs   )
 
- กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การเรียนรู้จาก
  ศูนย์การเรียนรู้ ในเขตจตุจักร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์และ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
 (Abs   )
 
ปี 2555
 
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
  ดร.อาภาพร สิงหราช  (Abs   )
 
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
  สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว  (Abs   )
 
- การพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  อาจารย์เยาวภา โชติวิชัย  (Abs   )
 
- ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ฉบับปรับปรุง
  พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยแบบจำลองซิปป์
  ดร.อาภาพร สิงหราช  (Abs   )
 
ปี 2554
 
- การปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  สมาน ถาวรณา และ รังสินี สุคนธปฏิมา  (Abs   )
 
- การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) : ศึกษาเฉพาะรายวิชา
  จิตวิทยาสำหรับครู
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร  (Abs   )
 
- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร และคณะ  (Abs   )
 
ปี 2553
 
- ประสบการณ์ความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบผู้เรียน
  เป็นสำคัญของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏจันทรเกษม
  อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร  (Abs   )
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet