!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
บุคลากร
 
วารสารจันทรเกษมสาร
วิธียื่นส่งบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
บวิจัยในชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบลงทะเบียนนักวิจัย
 
งานวิจัย อาจารย์
งานวิจัย นักศึกษา
 

ปี 2556
 
- ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ที่มีต่อความฉลาด
  ทางอารมณ์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2556
  ดร. ฐิติวัสส์ สุขป้อม  (Abs   )
 
ปี 2555
 
- ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชา
  จิตวิทยาที่กำลังศึกษาในรายวิชา PSYC 2104 หลักการบริการทาง จิตวิทยาและ
  การแนะแนวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์  (Abs   )
 
ปี 2553
 
- การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร  (Abs   )
 
- การพัฒนาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  อาจารย์เสาวลักษณ์ พงษ์สุผล  (Abs   )
 
- ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษา ปีที่ 4
  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เปียทอง  (Abs   )
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet