!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
บุคลากร
 
วารสารจันทรเกษมสาร
วิธียื่นส่งบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
งบวิจัยในชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบลงทะเบียนนักวิจัย
 
งานวิจัย อาจารย์
งานวิจัย นักศึกษา
 

ปี 2555
 
- การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สำหรับนักศึกษา
  ระดับอุดมศึกษา
  ดร.ชวนิดา สุวานิช  (Abs )
 
- การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
  การเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท
  พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.ชวนิดา สุวานิช  (Abs  )
 
- การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชน
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ  (Abs  )
 
- รูปแบบการบริหารจัดการการฝ†ึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
  ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์  (Abs   )
 
- การวิจัยและพัฒนาการชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  (Abs   )
 
ปี 2554
 
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสร้าง
  เชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณสำหรับเด็กปฐมวัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  (Abs   )
 
ปี 2553
 
- การวิจัยและพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดย
  ใช้สื่อการสอนแบบหลากหลาย : การสร้างเครือข่ายในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ปฐมวัย
  นางสาวจินตนา สุขสำราญ  (Abs   )
 
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  (Abs   )
 
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสร้าง
  เชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  (Abs   )
 

 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet