!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

ปรัชญา
     การประกันคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์
     ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนด้านการวางแผน
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพมุ่งสร้างความรู้และความตระหนักในการดำเนินการตามระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพในการดำเนินงานทุกระดับของคณะฯ
 
เป้าหมาย
     1. คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
     2. บุคลากรทุกระดับในคณะศึกษาศาสตร์มีความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ถูกต้อง
     3. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
     4.คณะศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet