!!! ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับ !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

          รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (SAR16)
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (SAR15)
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (SAR14)
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (SAR13)
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (SAR12)
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (SAR11)
 
          รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2557
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet