!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

          ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก การดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน
ของคณะวิชา และหน่วยงาน และให้หน่วยงานดังกล่าวทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของ
การดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นฝ่ายงานที่ดำเนินงานตามแนวทาง
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะประสานงานติดตามประเมินผล
และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพในระดับคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการพัฒนา
การดำเนินงานของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet