!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

แนวทางการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
     คณะศึกษาศาสตร์มีแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจร Deming ของ W.Edwards Deming หรือที่เรียกว่าวงจร PDCA ได้แก่
     P หรือ Plan คือการร่วมมือกันวางแผน
     D หรือ Do คือการร่วมกันปฏิบัติ
     C หรือ Check คือการร่วมกันตรวจสอบ
     A หรือ Act คือ การร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม
ซึ่งการดำเนินการจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
 
 
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet