!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 คณะศึกษาศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ 21 กรกฏาคม 2559
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ (424) คณะศึกษาศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรประจำปีการศึก ษา 2558 หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์
วันมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 7 เมษายน 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 433 อาคาร 4 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 23 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตรวจจริง)
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
(สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตรวจจริง)
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 ส.ค.58 สาขาวิชาจิตวิทยา
วันที่ 25 ส.ค.58 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เสมือนจริง)
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 ก.ค. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 14 ก.ค. 58 สาขาวิชาพลศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2556
พัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
วันที่ 26-27 มี.ค. 57
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยและตรวจเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหลักสูตร)
ปีการศึกษา 2555
วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”
       ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ซุ้มบ้านไทย โฮมสเตย์
จ.พระนครศรีอยุธยา
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหลักสูตร) คณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2555
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
    การประกันคุณภาพการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
พัฒนากลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 9-11 ก.พ. 2555
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet