!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสาขา) ปีการศึกษา 2553
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2553
 
          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รายงานการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบหนึ่ง ปีการศึกษา 2546
รายงานการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบสอง ปีการศึกษา 2548
รายงานการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบสาม พ.ศ.2554-2558
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet