!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
องค์ประกอบที่ 11 การดำเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet