!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หลักฐานปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลัย)
หลักฐานปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย)
 
ประกาศนโยบาย
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
ผลการประเมินคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพ
 
รายชื่อทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
      การศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ให้ข้อมูลและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
      ระดับคณะ (SAR16) ประจำปีการศึกษา 2558
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้-คณะ-ปีกศ.2557 เพิ่มเติม
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้-คณะ-ปีกศ.2557
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสนับสนุนงานประกันคุณภาพฯ
      ระดับหลักสูตร ปีกศ. 2557
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
      ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร SAR14
      ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมหลักฐานแสดง SAR14 ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา (นักศึกษา)
      ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556 (ชุดใหม่)
แต่งตั้งกำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ฯ ปีการศึกษา 2556 (ชุดใหม่)
แต่งตั้งตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
      (24-26 ม.ค. 57)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
      ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ-แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
      ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ชุดเดิม)
แต่งตั้งกำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ฯ ปีการศึกษา 2556 (ชุดเดิม)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไก
      ด้านประกันคุณภาพฯ

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ
 
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet