!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักฝ่ายงบประมาณและแผน
บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2559
แผนปฏิบัติการ 2559
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2559
แผนพัฒนาบุคลากร 2559
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2559 (ปรับปรุง)
แผนวิชาการ 2559
แผนวิจัย 2559
แผนพัฒนานักศึกษา 2559
แผนบริการวิชาการ 2559 (ปรับปรุง)
แผนการประกันคุณภาพ 2559
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนกลยุทธ์ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
เล่มแผนกลยุทธ์ 2557-2561 ปรับปรุง 2558
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet