!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติ
วัตถุประสงค์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
นโยบาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจำ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เพลงประจำคณะ
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินคณะศึกษาศาสตร์
 
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
งบวิจัยในชั้นเรียน
 
 
 
 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
      ปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
01/11/59 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตน้ำดื่มภายใต้ฉลากโลโก้น้ำดื่ม
      "ตราจันทรา" จำหน่ายที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัย
01/11/59 ลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านเว็บไซต์
17/10/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
       (Internship II)
17/10/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       วิชาชีพครู 2 (Internship II)
10/10/59 เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
       WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU
06/10/59 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ
      ประจำปีการศึกษา 2560
06/10/59 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2
      ปีการศึกษา 2559
03/10/59 ร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน คณะศึกษาศาสตร์ 2559
      "ดาวประกายเดือนสว่าง" วันที่ 7/10/59 ณ โรงยิมพลศึกษา 16.00 น. เป็นต้นไป
20/09/59 นักศึกษาชั้นปี 1 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
      สามารถถ่ายรูปทำบัตรได้ที่ อาคาร 29 ชั้น 5 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
      ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.
14/09/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 แบบสรุปการลา / ขาด การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ณ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ภาคเรียนที่ 1/2559
30/08/59 กำหนดการโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
22/08/59 กำหนดการทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รหัส 59)
      ณ ห้องโถงโต้อาคาร 28
08/08/59 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ
      สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559
05/08/59 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1
      ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ
20/07/59 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
11/07/59 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์รับใบรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเข้าร่วม
      โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
30/06/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
30/06/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
      (Practicum I)
24/05/59 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
      ราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ.2559
10/05/59 การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1
      ปีการศึกษา 2559
02/05/59 กำหนดการงานปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      ภาคเรียนที่ 1/2559
02/05/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
18/04/59 กำหนดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์และ
      กิจกรรมราตรีสีฟ้า
28/03/59 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทผู้มีความสามารถ
      ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
17/03/59 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งประกวด "ผลงานคุณภาพ"
      โครงการ CRU QA Day #4 หมดเขต วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559
10/03/59 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงและนอกเวลาราชการ
       ประจำปีการศึกษา 2559
11/02/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมองเพื่อ
เตรียม ความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
05/02/59 ประกาศการส่งงานภาคเรียนที่ 2-2558
05/02/59 กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
      (Internship II)
02/02/59 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
02/02/59 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษากลับมาสัมมนาหลังฝึกสอน 17-02-59
02/02/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2-2558
02/02/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2-2558
02/02/59 แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
02/02/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
12/11/58 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ๒
       (Practicum II) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
12/11/58 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
      (Practicum II) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
12/01/58 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
11/27/58 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
       (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
11/05/58 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2
      ปีการศึกษา 2558
10/26/58 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
      บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
10/26/58 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
      หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
10/20/58 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE FOR DAD"
      ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
10/14/58 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒
       (Internship II)
9/28/58 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญ
      งานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
9/25/58 กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
      ประจำปีการศึกษา 2559
9/11/58 กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี 2558 (รหัส 58)
9/10/58 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1
      ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
9/3/58 ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
      (Communicative English for AEC) สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558
9/3/58 ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา
       ภาคเรียนที่ 1/2558
9/3/58 กำหนดจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2558
8/19/58 ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
      สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
8/19/58 ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาและวัฒนธรรมขแมร์สำหรับนักศึกษา
      ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
8/18/58 คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25-27
      สิงหาคม 2558
8/18/58 กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑
      (Internship I)
8/18/58 รับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
      ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ประจำปี 2559
8/14/15 โครงการประกวดความสามารถทางวัฒนธรรม
7/15/15 นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ทุกคน เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้
      วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
7/07/15 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์"
      "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ"
5/26/15 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
5/26/15 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
5/11/15 ประกาศ กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558
      (มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง)
4/28/15 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ๑ (Practicum I)
4/28/15 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I)
4/8/15 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง วิธีการ
      หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4/1/15 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์สืบสาน
      ประเพณีไทยประจำปี 2558
4/1/15 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
      "ถนนคนรักษ์ไทย จันทรร้อยดวงใจ ถวายองค์สิรินธร"
4/1/15 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4/1/15 ขอเชิญชมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่อง รามเกียรติ์
       ชุดพรหมาศ ณ.สนามกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
3/31/15 บัณฑิตแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่
      วันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
3/26/15 รายชื่อคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง
      เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน
3/26/15 รายชื่อคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง
      เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3/26/15 รายชื่อคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง
      เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      (การประถมศึกษา)
2/13/15 ประกาศรายชื่อโครงการการทำผลงาานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์
      ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
โครงการบริการวิชาการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ฟรี
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ
       เพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 1,2 ภาค 2/2557
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ
      สำหรับนักศึกษาภาคในเวลาและภาคนอกเวลา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น
      อนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2557
การยื่นขอสอบปลายภาค(FM) ปีการศึกษา 1/2557 ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดจัดงานพิธีถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
      และพลังของแผ่นดินและพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
      ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น.
การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักศึกษาสอบธรรมศึกษาประจำปี 2557ครบทุกวิชาให้มารับบัตรเพิ่มคะแนน
       รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศ รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
      ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” (รอบมหกรรม)
ประกาศ ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
ประกาศ ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2556 
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
      ปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
      ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557
ขั้นตอนและเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
 
01/18/59 รายงานการประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง สอบราคา
      จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบ
      ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
      ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบ
      ราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
01/18/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
      ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
01/04/59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา
      จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
12/15/58 ประกาศสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ
      จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
12/15/58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
      เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน
12/11/58 ประกาศสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ
      จำนวน 1 งาน
12/11/58 ยกเลิกประกาศราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ
      จำนวน 1 งาน
 

ประวัติคณบดี
นโยบายคณบดี
 สายตรงคณบดี
ปฏิทินงานคณบดี
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 
ศึกษาศาสตร์
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 
 
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet