!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 
งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัย งบรายได้
งบวิจัยในชั้นเรียน
 
 

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลงาน "เพชรสยาม"
กำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงาน เนื่องในโอกาสฉลองครบ 76 ปี
      9 กันยายน 2559 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
      ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
      พ.ศ.2559
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
      ปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
08/12/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
       (Praticum II)
08/12/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       วิชาชีพครู 2 (
Praticum II)
21/11/59 รับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้
      แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลินเรื่องการพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อม
      เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21
01/11/59 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตน้ำดื่มภายใต้ฉลากโลโก้น้ำดื่ม
      "ตราจันทรา" จำหน่ายที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัย
01/11/59 ลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านเว็บไซต์
17/10/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
       (Internship II)
17/10/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       วิชาชีพครู 2 (Internship II)
10/10/59 เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
       WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU
06/10/59 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ
      ประจำปีการศึกษา 2560
06/10/59 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2
      ปีการศึกษา 2559
03/10/59 ร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน คณะศึกษาศาสตร์ 2559
      "ดาวประกายเดือนสว่าง" วันที่ 7/10/59 ณ โรงยิมพลศึกษา 16.00 น. เป็นต้นไป
20/09/59 นักศึกษาชั้นปี 1 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
      สามารถถ่ายรูปทำบัตรได้ที่ อาคาร 29 ชั้น 5 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
      ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.
14/09/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 แบบสรุปการลา / ขาด การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ณ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ภาคเรียนที่ 1/2559
30/08/59 กำหนดการโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
22/08/59 กำหนดการทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รหัส 59)
      ณ ห้องโถงโต้อาคาร 28
08/08/59 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ
      สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559
05/08/59 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1
      ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ
20/07/59 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
11/07/59 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์รับใบรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเข้าร่วม
      โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
30/06/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
30/06/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
      (Practicum I)
24/05/59 กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
      ราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ.2559
10/05/59 การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1
      ปีการศึกษา 2559
02/05/59 กำหนดการงานปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      ภาคเรียนที่ 1/2559
02/05/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
อ่านข่าวย้อนหลัง
อ่านข่าวย้อนหลัง

ประวัติคณบดี
นโยบายคณบดี
 สายตรงคณบดี
ปฏิทินงานคณบดี
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet