!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 

 
 
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อคณะครุศาสตร์ ถือกำเนิดมา
จาก “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม”   ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  โดยรับนักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยม
ศึกษา ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจากครู ป.ป.ให้สูงขึ้นไปสู่ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)

           ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารเรียนจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ต่อมา  ได้ใช้อาคารริมถนนในเขตพระราชวังจันทรเกษมซึ่งอยู่
ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกกันติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”

           ต่อมาในปี  พ.ศ. 2501   กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ   “โรงเรียนฝึกหัดครู
มัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
(ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)

           พ.ศ. 2502   กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทำการคุรุสภา   โรงเรียนฝึกหัดครู
มัธยม จึงต้องย้ายจากหลังกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ2 (ลาดพร้าว 23)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครตั้งชื่อใหม่ว่า   “วิทยาลัยครูจันทรเกษม”
เพราะเคยอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษมมาก่อน

           พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.)
ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี  วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้หลักสูตร วิทยาลัย
วิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน)

           พ.ศ. 2518  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้ส่วน
ราชการในวิทยาลัยครู   ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี   และคณะวิชาซึ่งได้แก่   คณะวิชา
ครุศาสตร์  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์   คณะวิชาแบ่ง
ส่วนราชการเป็นภาควิชาคณะวิชาครุศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้และได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

           พ.ศ. 2519  งดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะส่งเสริมวิทยฐานะ  ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูให้สูงขึ้นและได้เปิดสอน  ระดับปริญญาตรี  วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ปี  เพิ่มขึ้นอีก
1 วิชาเอก

           พ.ศ. 2522 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปี   วิชาเอกการประถมศึกษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษาและเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

           พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และพลศึกษา

           พ.ศ. 2525  เปิดสอนระดับปริญญาตรี    หลักสูตร 2 ปี   วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
(สาขาช่างก่อสร้าง และศิลปหัตถกรรม)       เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและได้จัด
การศึกษาต่อเนื่องระดับ ป.กศ.ชั้นสูง สายวิชาชีพครูโดยเรียนระหว่างเวลา 15.30 – 20.30 น.

           พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี  วิชาเอกศิลปศึกษา  บรรณารักษ
ศาสตร์  จิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี วิชา
เอกการวัดผลการศึกษา และธุรกิจศึกษาและเปิดหลักสูตร 2 ปี  วิชาเอกดนตรีศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา และสุขศึกษา

           พ.ศ. 2530 เปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2530  ซึ่งแบ่งเป็น 3
สาขาวิชาได้แก่   สาขาวิชาการศึกษา   สาขาวิทยาศาสตร์   และสาขาศิลปศาสตร์  โดยสาขา
วิชาการศึกษาได้เพิ่มวิชาเอกในระดับปริญญาตรี    หลักสูตร 4  ปี   ได้แก่  การประถมศึกษา บรรณารักษศาสตร์   อุตสาหกรรมศิลป์   คหกรรมศาสตร์  ศิลปศาสตร์  เคมี   เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ได้เปิดวิชาเอกประวัติศาสตร์

           พ.ศ. 2531 เปิด   ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์
ชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

           พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับอนุปริญญาครุศาสตร์ (อ.คศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยและระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกนาฏศิลป์
และการละคร

           พ.ศ. 2534 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็น    “โรงเรียนสาธิต
อนุบาลจันทรเกษม”

           พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

           พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

           พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ในราชกิจจานุช
เบกษา  วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม คณะครุศาสตร์
จึงมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คือให้การศึกษา
วิชาการ   และวิชาชีพชั้นสูง  ทำการวิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยแบ่งออก
เป็น 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาทดสอบและการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และภาควิชาหลักสูตรและการสอน ต่อมาใน
ปีการศึกษา  2542 สภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเห็นชอบให้คณะต่างๆบริหาร
การเรียนการสอนแบบโปรแกรมวิชา  สถาบันจึงมีประกาศให้คณะครุศาสตร์บริหารงานแบบ
โปรแกรมวิชาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 มี 7 โปรแกรมวิชา ได้แก่

1. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
2. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
4. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
5. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
6. โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา
7. โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

             ในปี พ.ศ. 2547    คณะครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะศึกษาศาสตร์   แบ่งส่วน
ราชการออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

             ในปี พ.ศ. 2549คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตด้านสาย
การศึกษาจากเดิมหลักสูตร 4 ปี   เป็นหลักสูตร 5 ปี    เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนเป็นแห่งแรกมีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาเป็น 3 แขนงวิชา และปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนว เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 3
แขนงวิชา
     แขนงวิชามัลติมีเดีย
     แขนงวิชาการจัดการความรู้และฝึกอบรม
     แขนงวิชาถ่ายภาพ(เปิดรับนักศึกษา 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชามัลติมีเดีย และ
แขนงวิชาถ่ายภาพ)

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาภาษาไทย
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
     สาขาวิชาสังคมศึกษา
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาศิลปกรรม

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาภาษาจีน
     สาขาวิชาพลศึกษา

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกสูตร 4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
     สาขาวิชาจิตวิทยา

             ในปี พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาพลศึกษา
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
     สาขาวิชาจิตวิทยา (เปิดทั้งในภาคเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)

              ในปี พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรบูรณาการ)
     สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรบูรณาการ)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบูรณาการ)

              จากอดีตจนถึงปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ได้มีผู้บริหารทั้งหมด จำนวน 14 คน
โดยผู้บริหารทุกท่านได้มีบทบาทในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่
คณะศึกษาศาสตร์มาเป็นลำดับ ดังนี้
1.   ดร.สุวรรณ นาคพนม
2.   อาจารย์ศิริราช อำไพภักดิ์
3.   อาจารย์กัมพล นรพัลลภ
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ กลางใจ
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำนึง ภูริปริญญา
6.   รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ
7.   รองศาสตราจารย์ภัทรา นิคมานนท์
8.   ดร.อรุณ สำเภาทอง
9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยโรจน์ บุญญานุวัตร
10. รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุศย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส มีกุศล     
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ บวรฤทธิเดช
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร  (ปัจจุบัน)

 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet