!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 

 
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

โครงการอบรมให้ความรู้
และประกวดมารยาททางวัฒนธรรม
วันที่ 8,10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
(Teaching Professional Practicum 2)
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงยิมเนเซียม
พิธีรวมพลังแห่งความภัคดี เพือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ
วันที่ 3 พฤจิกายน 2559 ณ ลานธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 Internship II
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รักร้อยใจ สายใยจันทรา
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
การแข่งขันกระบี่กระบอง
วันที่ 9 กันยายน 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 กันยายน 2559
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวัตกรรม
พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม ครั้งที่ 22
ประจำปี 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 สนอ.
(ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ)
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Internship I)
วันที่ 6 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
วันที่ 5 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 อาคาร 4
คณะศึกษาศาสตร์
การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1
วันที่ 2 กันยายน 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
เรื่อง ภาพลักษณ์การศึกษาไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต
วันที่ 1 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร สนอ.
และอาคาร 4 ชั้น 1,3 คณะศึกษาศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 2 ห้อง 424
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 คณะศึกษาศาสตร์
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับนักศึกษาใหม่
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 14
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
สำนักงานอธิการบดี มรภ.จันทรเกษม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Practicum 1)
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 (Internship 1)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
รุ่นที่ 16
วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น5
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรประจำปีการศึก ษา 2558 หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 4
คณะศึกษาศาสตร์
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสอนพลศึกษาอย่างไรให้พัฒนาสมอง
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่องการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยทางการศึกษา
วันที่ 27,30 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 4
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
ระยะที่ 2
วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
วันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 4
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 (Internship I)
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การทำผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3

สัมมนาพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี
พิธีทำบุญคณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 29 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 อาคาร 4
วันมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 7 เมษายน 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม

โครงการเสวนาวิชาการ (KM)
เรื่องการเขียนวิจัยบทความเพื่อเผยแพร่
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 ห้อง 434

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(ธรรมะรับอรุณ)
ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559

กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
วันที่ 23,30 มีนาคม 2559
ณ หน้าอาคารกิจการนักศึกษา
และห้องประชุมครุสัมมนา 3

กีฬาเทาเหลืองเกมส์
วันที่ 24 มีนาคม 2559
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 433 อาคาร 4

การเสวนาทางวิชาการ (KM) หัวข้อ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
วันที่ 17 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง"
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือ
กับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ 15 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการผลิตนักวิจัยทางการศึกษารุ่นใหม่ "พี่เลี้ยงนักวิจัย"
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 2 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ (Internship II)
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอน
แบบจุลภาค (Micro Teaching)
วันอังคาร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม

โครงการสัมมนาศึกษาศาสตร์
วันที่ 21-23 มกราคม 2559
ณ บ้านภูฟ้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการวันครูศึกษาศาสตร์
วันที่ 15 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 
ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชุมจัดแผนของคณะศึกษาศาส ตร์
วันที่ 12-14 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 9 มกราคม 2559
ณ ลานกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 (Practicum II)
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
และห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้แก่บุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 1,3 ธันวาคม 2558
ณ โรงยิมสาขาวิชาพลศึกษา
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท
และปลูกป่าในโครงการพระราชดำริ
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558
ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(ธรรมะรับอรุณ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ณ ลานธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์
และหอประชุม มรภ.จันทรเกษม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Internship II)
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2558
ณ อาคาร 32 ชั้น 7 และ สนามกีฬาในร่ม
โครงการประกวด EDU Freshy star
ดาวงามเดือนเด่นเพชรจันทรา
วันที่ 23 กันยายน 2558
ณ โรงยิมสาขาวิชาพลศึกษา
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 23 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ฝากรัก ฝากงาน สืบสานจันทรา
วันที่ 17 กันยายน 2558
ณ สนามกีฬาในร่ม
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
'เพชรสยาม" ประจำปี 2558
วันที่ 10 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส
อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ จันทรเกษม
การแข่งขันกระบี่กระบอง คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 8-9 กันยายน 2558
ณ สนามกีฬาในร่ม
ครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 9 กันยายน 2558 
ณ หน้าอาคารนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 (Internship I)
วันที่ 3 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์และห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
"ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศ ตวรรษที่ 21"
วันที่ 1 กันยายน 2558
โครงการสงเสริมศักยภาพ
เรื่องสวนพฤษกศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ณ สนามกีฬาในร่ม
โครงการ "CRU Healtht Day"
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ณ สนามกีฬาฟุตบอล มรภ.จันทรเกษม
โครงการให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่24 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียง
และศิลปาชีพภาคก ลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการประกวดความสามารถทางวัฒนธรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ณ สนามกีฬาในร่ม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
การวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาชีพครู
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ประชุม KM การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
(Practicum I)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Internship I)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร าม จ.พิษณุโลก
โครงการวัฒนธรรมสี่ภาค
วันที่ 28 มกราคม 2558
ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์
วันเด็กแห่งชาติ
โดยสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 10 มกราคม 2558
ณ สนามกีฬาในร่ม

ปีมะแมมุ่งมั่น สร้างสรรค์วิชาการ
24 ธันวาคม 2557
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กีฬาสีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประจำปี 2557
24 ธันวาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร
ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ สนามกีฬาในร่ม

โครงการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ณ ลานกีฬาในร่ม
10 รักร้อยใจ ส่องให้จันทร์งาม
วันที่ 16 กันยายน 2557
ณ หอประชุม มรภ.จันทรเกษม
กิจกรรมมุทิตาจิต (ผู้เกษียณ)
วันที่ 12 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์
พิธีมอบรางวัล เพชรสยาม
ประจำปีการศึกษา 2557 
วันที่ 10 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี
   
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet