!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 

เอกสารสำนักงานคณะ
                ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
                แบบฟอร์มการขอยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ
                แบบฟอร์มขอใช้บริการพิมพ์เอกสาร
                แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
                แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
                แบบฟอร์มขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
                แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
                แบบฟอร์มแบบแจ้งปรับปรุงสถานที่
                แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
                แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
                แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
                แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
                แบบฟอร์มเสนอโครงการของบประมาณ
                แบบฟอร์มรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
                แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  
                แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
                แบบฟอร์มใบสำเนาเอกสาร
 
เอกสารฝ่ายวิชาการ
                แบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
                แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
                ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
                รูปแบบ มคอ.2
                แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
                แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจำหลักสูตร
                คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
                แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
                แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้สอน
                คำร้องขอขอเทียบรหัสวิชา
                คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ-ขอเรียนเกินหน่วยกิต
                คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
                คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
                คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
                คำสั่งเสวนาวิชาการ แก้ไข เชิญสัมมนาวิชาการเปลี่ยนแปลง
                แบบฟอร์ม มคอ. 3
                แบบฟอร์ม มคอ. 4
                แบบฟอร์ม มคอ. 5
                แบบฟอร์ม มคอ. 6
                ฟอร์มเบิกค่าสอนเกิน 12 คาบ เดือน ม.ค. , ก.พ. 58
                ฟอร์มเบิกค่าสอนภาคนอกเวลาราชการ อาจารย์พิเศษ ม.ค. , ก.พ. 58
 
เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
                รายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
                คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
                สมุดบันทึก EDUC4801 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
                สมุดบันทึก EDUC4802 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II)
 
เอกสารฝ่ายแผนงาน
                แบบ (ศษ.01) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า (ไฟล์ Word)
                แบบ (ศษ.01) บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า (ไฟล์ PDF)
                แบบ (ศษ.02) บันทึกข้อความ ขออนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่าย (ไฟล์ Word)
                แบบ (ศษ.02) บันทึกข้อความ ขออนุมัติส่งเอกสารเบิกจ่าย (ไฟล์ PDF)
                แบบสรุปคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไฟล์ Excel)
                แบบแผนความต้องการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                    พ.ศ. 2560 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
                    (ไฟล์ Excel)
                แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ
                    พ.ศ. 2560 (ไฟล์ Word)
                แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                    (ไฟล์ Word)
                แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ
                    พ.ศ. 2560 (ไฟล์ Word)
                แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไฟล์ Word)
เอกสารฝ่ายประกันคูณภาพการศึกษา
                แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
                    ปีการศึกษา 2557
                แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
                ตัวอย่าง การประมวลผลแบบประเมินโครงการ (ไฟล์ Excel)
                (ร่าง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตาม PDCA (ฉบับปรับปรุง)
                    (ไฟล์ Word)
                แบบ (ศษ.03) แบบฟอร์มตรวจรายงานผลโครงการ PDCA
 
เอกาสารฝ่ายพัสดุ
                แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าวัสดุฝึก
                แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุฝึก
                แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุสำนักงาน
                แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย
               
 
เอกสารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
                แบบฟอร์มการขอใช้บริการซ่อม-ตรวจสภาพ
                แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
                แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพนิ่ง
                แบบฟอร์มการขอใช้บริการผลิตสื่อ
                แบบฟอร์มการขอใช้บริการยืมอุปกรณ์โสตฯ
                แบบฟอร์มขอใช้บริการปริ้นสี ตัดสติ๊กเกอร์ บอร์ด
                แบบฟอร์มตรวจขเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
                แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
                แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ
               
 
เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษา
                ตัวอยาง แบบประเมินโครงการ
                ตัวอย่าง สรุปแบบประเมินโครงการ
 
เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
                แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์
                แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทดลองสอนแบบจุลภาค
               
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet