!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักศูนย์ฝึกประสบการณ์
คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์
บุคลากร
คำสั่งดำเนินงาน
เอกสาร / แบบฟอร์ม
แบบประเมินออนไลน์
 


ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
อาจารย์ประจำฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
บุคลากรฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet