!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักศูนย์ฝึกประสบการณ์
คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์
บุคลากร
คำสั่งดำเนินงาน
เอกสาร / แบบฟอร์ม
แบบประเมินออนไลน์
 

13/06/60 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
13/06/60 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่าง
       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
13/06/60 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
13/06/60 แบบตรวจเครื่องแต่งกายสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
       (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
15/05/60 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
       วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
15/05/60 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
      (Practicum I) วันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2560
15/05/60 กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๐
15/05/60 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพครู 1 (Internship I)
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
25/01/60 ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
      ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2-2559
25/01/60 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
      ภาคเรียนที่ 2-2559
25/01/60 กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
      (Internship II) ภาคเรียนที่ 2-2559
25/01/60 แบบสรุปการลา ขาด การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
      ภาคเรียนที่ 2-2559
25/01/60 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
      (Internship II) ภาคเรียนที่ 2-2559
25/01/60 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship II) ภาคเรียนที่ 2-2559
25/01/60 แบบประเมินสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง (Internship II) ภาคเรียนที่ 2-2559
08/12/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
       (Praticum II)
08/12/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       วิชาชีพครู 2 (
Praticum II)
17/10/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
       (Internship II)
17/10/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       วิชาชีพครู 2 (Internship II)
14/09/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 แบบสรุปการลา / ขาด การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ณ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/09/59 ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ภาคเรียนที่ 1/2559
22/08/59 กำหนดการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
22/08/59 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Intership I)
      กลับมหาวิทยาลัย
22/08/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      (Internship I)
22/08/59 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
30/06/59 กำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
30/06/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
      (Practicum I)
17/06/59 กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
17/06/59 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship l)
       กลับหมาวิทยาลัยเพื่อร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์
17/06/59 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship l)
17/06/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
02/05/59 กำหนดการงานปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      ภาคเรียนที่ 1/2559
02/05/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
05/02/59 ประกาศการส่งงานภาคเรียนที่ 2-2558
05/02/59 กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
      (Internship II)
02/02/59 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษากลับมาสัมมนาหลังฝึกสอน 17-02-59
02/02/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2-2558
02/02/59 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2-2558
02/02/59 แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
02/02/59 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
12/11/58 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
       (Practicum II) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
12/11/58 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
      (Practicum II) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
 
10/14/58 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
       (Internship II)
9/15/58 ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
      ภาคเรียนที่ 1/2558
9/15/58 แบบสรุปการลา / ขาด การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1  (Internship I)
      ณ  สถานศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558
9/15/58 แบบประเมินสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      (Internship I) ภาคเรียนที่ 1/2558
9/15/58 แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      (Internship I) ภาคเรียนที่ 1/2558
8/18/58 กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      (Internship I)

4/28/15 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
      (Practicum I)
4/28/15 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
      (Internship I)
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet