!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักศูนย์ฝึกประสบการณ์
คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์
บุคลากร
คำสั่งดำเนินงาน
เอกสาร / แบบฟอร์ม
แบบประเมินออนไลน์
 

 
 
ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ประธาน
 

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
รองประธาน

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
กรรมการ

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กรรมการ

ดร.อาภาพร สิงหราช
กรรมการ

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ
กรรมการ

อาจารย์ชวนิดา สุวานิช
กรรมการ

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
กรรมการ

อาจารย์วรินญา โรจนะวรรธน
กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
กรรมการ

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา
กรรมการและเลขานุการ

นายสมาน ถาวรณา
กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ
 
นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ
 
     
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet