!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 

รองศาสตราจารยฉัตรชนก เธียรปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวภา โชติวิชัย
ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม ประเภท อาจารย์
อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์ ประเภท อาจารย์
นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนู ประเภท เจ้าหน้าที่
นางสาวศสิโสม รอดเจริญ ประเภท นักศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet