!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 
ค้นหาตารางสอน/ตารางสอบ
รายชื่อนักศึกษาและแผนการเรียน
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์
คู่มือการส่งเกรดแก้ I, FM ออนไลน์
คู่มือการใช้ระบบที่ปรึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
ค้นหารายวิชา
ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 

 
 

บทบาทหน้าที่

 

          หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีระบบการบริหารจัดการโดยมี
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  คุณลักษณะบัณฑิต  และพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ

2. จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของโปรแกรมวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

3. เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์  วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำ
ตามสัญญา และอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์  โดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

4. จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

5. เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

6. รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศก์และแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

7. พัฒนากำกับดูแล  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

8. ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  ทำหน้าที่ประสานงาน
กับคณะ  และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

9. ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาตลอดหลักสูตร

10. ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

11. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

12. เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร

13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet