!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
ประธานหลักสูตร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สาธร ใจตรง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet