!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
ปรัชญา
                    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญในวิชาชีพ  มีคุณธรรม
จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการนำสังคมสู่ความสันติสุข
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธี มีทักษะการบริการทาง
จิตวิทยามีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมั่นคง

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้าง สามารถนำความรู้ เทคนิควิธีและทักษะการบริการทาง
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในองค์การและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางจิตวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ ได้

4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเป็น
นักวิชาชีพที่มีคุณภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

 

นโยบาย

1.ด้านการเรียนการสอน
     1.1 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     1.2 เน้นฝึกทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
     1.3 เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
     1.4 เน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

2. ด้านบุคลากร  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

3. ด้านการวิจัย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4. ด้านการบริการชุมชนและท้องถิ่น  เป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet