!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ

               ปี พ.ศ. 2522 วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปิดสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและเปิดรับนักศึกษา  โครงการฝึกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา (อคป.)ซึ่งการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจำการดำเนินงานต่อเนื่องกันมาถึง 9 รุ่น

               ปี พ.ศ. 2529  วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา  ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ  (กศ.บป.)  วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร  2  ปี (หลังอนุปริญญา)  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  รุ่นที่  1
โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการดำเนินงานต่อเนื่องกันมาถึง  14  รุ่น

               ปี พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูใหม่ว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เ มื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2535  ดังนั้น
วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น  “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”

               ปี  พ.ศ.  2541 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับนักศึกษาภาคสมทบโปรแกรม
จิตวิทยาและการแนะแนว  หลักสูตร  2  ปี  (หลังอนุปริญญา)  รุ่นที่  1  จนถึงปัจจุบัน
เป็นรุ่นที่  4  ในรุ่นที่  5  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2544  เปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  และหลักสูตรปริญญาตรี  หลักสูตร  2 ปี  (หลังอนุปริญญา)

               ปี  พ.ศ.  2548  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ได้เปิดสอนรายวิชาใน
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

               ปี  พ.ศ.  2549  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

               ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  มีอาจารย์ประจำหลักสูตร
และรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน   5   คน    และมีอาจารย์ผู้สอน   1  คน  ดำเนินการสอนโดย
คณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน
1  คน  ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการแนะแนว  จำนวน  2   สาขาจิตวิทยาการปรึกษา  1  คน
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 1 คน    แบ่งเป็นข้าราชการ 3 คน    พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน
มีนักศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน 151 คน    แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ ในเวลาราชการ
จำนวน  143 คน  และภาคปกติ นอกเวลาราชการจำนวน 8 คน

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet