!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
 

1. บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยา
มี คุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นผู้มีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ ได้

3.บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาสามารถนำความรู้ หลักการ ทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยา
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์การและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet