!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 

บทบาทหน้าที่

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีระบบการบริหารจัดการแบบหลักสูตรวิชา
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเป็นผู้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ

1.2  จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

1.3 เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ตามสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริหารประจำคณะโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

1.4 จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

1.5 เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา

1.6 รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศและแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.7 พัฒนากำกับดูแล กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการศึกษาพลศึกษา

1.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาทำหน้าที่ประสาน
งานกับคณะและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

1.10 ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิชาตลอดหลักสูตร

1.11 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชา

1.12 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรวิชา

1.13 เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชา

1.14 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สถาบันและคณะมอบหมาย

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet