!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
ประธานหลักสูตร
 

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารยศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)
   

อาจารย์คณิน ประยูรเกียรติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผกาวดี สะเภาคำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet