!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
ปรัชญา

พลศึกษา  สร้างครูดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำพัฒนา

วิสัยทัศน์

               สาขาวิชาพลศึกษา    มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้และทักษะทางพลศึกษาที่ทันสมัย  มีคุณภาพตามได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

พันธกิจ

           
สาขาวิชาพลศึกษาเป็นองค์กรการที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมโดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทางด้าน

1.  ด้านวิชาการ

     -  มุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ทางด้านพลศึกษาและนันทนาการ
     -  มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ  คุณภาพ  จริยธรรม  และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

2.  ด้านงานวิจัย

     -  มุ่งเน้นการวิจัยในเรื่องของวิธีการสอน  และการพัฒนาวิชาชีพครูทางพลศึกษา

3.  ด้านบริการชุมชน

     -  สนับสนุนให้ชุมชนสนใจด้านการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ

4. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

     - ส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

5.  พัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรทางพลศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนและงานวิจัย
ที่เป็นสากล

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet